Regulamin

15-01-2019 rok

 

REGULAMIN

 SKLEPU INTERNETOWEGO 4TONERY.EU

 

 • 1. Definicje

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  1. Kliencie - podmiot dokonujący zakupu produktu w ramach sklepu internetowego 4tonery.eu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  2. Konsumencie - konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny,
  3. Użytkowniku –osoba fizyczna korzystająca z sklepu 4tonery.eu, będąca Klientem w tym do składania zamówień na towary.
  4. Towarze, produkcie –rzeczy oferowane przez sklep internetowy 4tonery.eu, których nabycie przez Klienta umożliwia sklep internetowy,
  5. Koncie – zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień. Założone w sklepie 4tonery.eu przyporządkowane określonemu Klientowi. Dostęp następuje poprzez rejestracje, zalogowanie w sklepie internetowym.
  6. Koszyku produktów – produkt/produkty, który Klient zamówił w sklepie, zawierający koszty produktu w tym koszty dostawy Towaru
  7. Regulaminie – mowa jest o regulacjach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  8. Serwisie – sklep internetowy prowadzony przez Karol Wielogórski Expert Print po adresem 4tonery.eu, świadczący usługi wymienione w Regulaminie.
  9. Sklepie Internetowym – serwis działający pod adresem 4tonery.eu
  10. Przedsiębiorcy – sklep internetowy 4tonery.eu, znajdujący się pod adresem: Karol Wielogórski Expert Print, Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry
  11. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
  12. Umowie – umowa zawarta między sklepem internetowych 4tonery.eu a Klientem zawarta na odległość,
  13. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);
  14. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);
  15. RODO - unijne rozporządzenie, które reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Dotyczy ochrony informacji o Kliencie. Dzięki RODO zarówno klienci, jak i sprzedawcy mają mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe.
  16. Firma - Karol Wielogórski Expert Print – siedziba Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry NIP 8212474617, REGON 143782434.
 2. Klient oraz Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z sklepu internatowego zobowiązani są zapoznać i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz w razie wątpliwości uznaje się, że korzystając z Serwisu, Klient i Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 2. Postanowienia ogólne Regulaminu
 1. Regulamin Serwisu określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Karol Wielogórski Expert Print oraz zasady sprzedaży Produktów. W ramach prowadzonego Serwisu działa Sklep Internetowy pod adresem 4tonery.eu.
 2. Karol Wielogórski Expert Print w Serwisie świadczy następujące usługi:
 1. rejestracja i prowadzenie Konta,
 2. sprzedaż Produktów za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
 3. dostarcza informacje marketingowe i handlowe drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej zgody od Klienta),
 4. umożliwia Klientom monitorowanie statusu zamówienia, przeglądania historii zakupów.
 1. Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej 4tonery.eu
 • 3. Konto
 1. Założenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne, nieobowiązkowe.
 2. Rejestracja jest obowiązkowa polega na wypełnieniu formularze rejestrowego, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. imię, nazwisko,
  2. telefon,
  3. adres e-mail,
  4. dane do faktury – jeżeli dotyczy
  5. dane do dostawy
  6. oświadczenie o zapoznaniu i zaakceptowaniu regulaminu
 3. Logowanie do konta następuje do prawidłowym podaniu indywidualnego loginu i hasła do Serwisu, podanym podczas rejestracji.
 4. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie rejestracji Konta i dalszego korzystania z Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, zamówienia lub dostawy Produktów oraz innych danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie jest Karol Wielogórski Expert Print. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu założenia i prowadzenia Konta, realizacji zamówienia Produktów lub świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w Serwisie lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Klient, korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa.
 • 4. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Klient, korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa.
 2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Firmy
  2. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 3. Klient może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu wypowiadając ją w drodze jednorazowego oświadczenia złożonego przy użyciu stosownej zakładki w Serwisie „zamknij konto”, co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie, należy składać przy użyciu zakładki „Zwroty i reklamacje” znajdującej się na dole strony Serwisu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu. W innych przypadkach gdyby nie było możliwe rozpatrzenie w ciągu 14dni Firma niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym;
 2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego (opis, dane techniczne, ceny, galeria) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Produktów podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Ceny Produktów nie zawierają innych kosztów, jakie Klient ponosi w związku z zamówieniem (m.in. kosztów dostawy). Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
 • 5. Informacje o towarach

 

 1. Opisy oraz zdjęcia Towarów zawarte w Serwisie, mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego.
 2. Karol Wielogórski Expert Print dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient jest zobowiązany przed wyborem Towaru skontaktować się z obsługa klienta sklepu w celu uzyskania stosownych informacji i wyjaśnień.
 3. Wszelkie treści zawarte na stronie Serwisu (m. in. elementy grafiki, układ i ich kompozycja, znaki towarowe) stanowią własność prawną Karol Wielogórski Expert Print. Także mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych i jako takie korzystają ochrony prawnej.
 4. Kopiowanie, pobieranie lub wykorzystywanie treści dostępnych w ramach Serwisu wymaga każdorazowo zgody uprawnionego – Karol Wielogórski Expert Print.

 

 • 6. Składanie zamówień

 

 1. Składanie zamówień możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Klienta w sklepie 4tonery.eu, bądź wykorzystanie formularza bez rejestracji,
 2. Sklep internetowy działa cała dobę umożliwiając składanie zamówień na Produkty. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 i w dni ustawowo wolne będą rozpatrywane na następny dzień roboczy,
 3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków wysyłki Towarów, w tym w szczególności kosztów oraz terminów dostawy publikowane są w opisach Produktów, oraz w zakładce „Czas i koszt dostawy”.
 4. W celu odnalezienia Towaru można skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów.
 5. Dokonując zamówienia wybiera się konkretne Towary, wskazuje ich ilość, a następnie klika na ikonę „Koszyka”. Następnie należy zatwierdzić wybrany Produkt jako „Złóż zamówienie” lub gdy Klient chce dokonać jeszcze innego zakupu „ Kontynuuj Zamówienie”. W trakcie wyboru Towarów można przejrzeć dotychczas wybrane Towary w panelu "Twój Koszyk".
 6. Po dokonaniu wyboru Towarów, należy wpisać lub wybrać z wcześniej uzupełnionej listy adres, na który ma być dostarczone zamówienie, a także wybrać formę dostawy towaru i wypełnić pozostałe obligatoryjne elementy formularza zamówienia.
 7. Każdorazowo klient ma możliwość wpisania uwag do zamówienia.
 8. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć przycisk "Zamawiam".
 9. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 10. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje mailowo do 48 godzin od momentu jego złożenia w Sklepie Internetowym. W potwierdzeniu znajdują się następujące informacje: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy/odbioru, Regulamin obowiązujący w dacie złożenia zamówienia. Informacje te stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 11. Zamówienia inne niż „za pobraniem” , które przez 3 dni kalendarzowe od dnia zamówienia nie zostaną opłacone zostaną anulowane, a Karol Wielogórski Expert Print odmówi jego realizacji.
 12. Na zasadach wyjątku, Firma umożliwia Klientowi oraz Użytkownikom, możliwość składania zamówień także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telefonicznej, faxem, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Do zamówień wskazanych w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu.

 

 • 7. Zapłata za towar

 

 1. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych dostępnych w sklepie internetowym, karta kredytową lub gotówką w siedzibie sprzedawcy przy osobistym odbiorze towaru. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego - przygotowywany do wydania w Sklepie Stacjonarnym) po zaksięgowaniu zapłaty.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego towaru wysłanego „za pobraniem” klient pokrywa koszty tj. kwotę manipulacyjną w wysokości 36,90 zł brutto w związku z poniesionymi przez Sprzedającego kosztami. Wezwanie do zapłaty zostanie wysłane do Zamawiającego listem poleconym na adres podany w zamówieniu. Nieodebranie przesyłki poleconej będzie wiązało się ze złożeniem pozwu do Sądu o zapłatę.

 

 • 8. Dostawa i Czas Realizacji
 1. Dostawa towarów jest realizowana wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w opisie Produktu. O utrudnieniach w terminowej realizacji zamówienia (np. czasowa lub trwała niedostępność towaru) Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 4. Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania (zaksięgowania) płatności (w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego) lub od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta (w przypadku zamówienia „płatność przy odbiorze” lub „odbiór osobisty”).
 5. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy Inpost lub DPD. W razie odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w siedzibie Firmy pod adresem Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry, po uprzednim umówieniu odbioru ze Sprzedawcą.
 6. W przypadku Odbioru osobistego Towar może być odebrany w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa sprzedawcy. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnym potwierdzeniu odbioru towaru.
 7. W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z Odbiorem osobistym w terminie 4 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w § 8 pkt. 5 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty, kwota ta zostanie zwrócona Klientowi bez obciążania go kosztami takiego zwrotu. Klient otrzyma mailowo informację o anulowaniu zamówienia.
 8. Dostawy przesyłek odbywają się na zasadach i warunkach przewidzianych w przedsiębiorstwie firmy kurierskiej Inpost, DPD.
 9. Koszty dostawy uzależnione są od wagi i wymiarów paczki, a ich wysokość wskazana jest w koszyku zamówienia.
 10. W trakcie odbioru przesyłki dostarczanej za pośrednictwem kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz sporządzić protokół szkody.
 11. Firma Karol Wielogórski Expert Print nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy, a także gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak odpowiedniego dostępu lub drogi do miejsca dostawy.
 12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 9. Zwrot towaru
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone :
  1. Pisemnie na adres: Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry
  2. W formie elektronicznej na adres:biuro@4tonery.eu
 2. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i Zwroty” . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument / Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 10. Rękojmia i gwarancja
 1. Karol Wielogórski Expert Print jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług. Odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawe (rękojmia) rzeczy sprzedanych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 1. Warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna dołączona do produktu. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@4tonery.eu
 • 11. Ochrona danych osobowych - RODO

W związku z wejściem w życie przepisów z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), poniżej publikujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Tobie praw.

 1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest  Karol Wielogórski Expert Print z siedzibą w Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry, będąca operatorem internetowego sklepu dostępnego pod adresem 4tonery.eu

 1. Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

To osoba, która odpowiada za ochronę danych w instytucji / firmie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Stany Duże 4 08-125 Suchożebry lub wysyłając maila na adres biuro@4tonery.eu.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umów sprzedaży produktów,
 • przesyłanie zamówionych produktów drogą kurierską, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania,
 • rozpatrywania reklamacji i ochrony przed ewentualnymi nieuzasadnionymi reklamacjami;
 • rozliczania transakcji,
 • przesyłania newslettera – przy wyrażeniu na to zgody,
 • odpowiadania na Twoje zapytania,
 • realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego i księgowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Ciebie zgoda.

 1. Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania wyżej wymienionych czynności. Dobrowolność podania danych osobowych powoduje konsekwencję w postaci braku możliwości wykonania wyżej wymienionych czynności w przypadku ich nie podania.

Serwis 4tonery.eu przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie nie większym, niż:

 • pełna nazwa firmy,
 • adres firmy
 • adres dostawy
 • NIP
 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • informacja dotycząca sposobu pozyskania Twoich danych,
 • treść korespondencji prowadzonej z Twoją firmą lub wyznaczonymi osobami za pośrednictwem programów pocztowych oraz formularzy na stronie www
 • nasze notatki zawierające opisy poczynionych z Tobą ustaleń
 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdorazowo masz prawo do skorzystania ze swoich praw, kontaktując się na adres wskazany powyżej.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmom kurierskim i pośrednikom w płatnościach w celu realizacji zamówienia. Jeśli zapisałeś się na newslettera, Twoje dane będą przekazane firmie świadczącej usługi e-mail marketingu;

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających,  a także w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres, w którym

 1. Czy coś powinieneś wiedzieć jeszcze?

Nawiązanie z Karol Wielogórski Expert Print współpracy lub podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy , w zakresie wyżej wymienionych czynności, zostanie przez nas odczytane jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej. Uznamy także, że zgoda została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
Jeśli nie skorzystają Państwo z przysługujących Państwu praw opisanych powyżej, dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie od 15-01-2019r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl